Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

L. Zaat

Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door L. Zaat »

Verslag Algemene Jaarvergadering van de Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Anton van Hooff opent de vergadering. Er zijn 48 leden aanwezig. Van Hooff start direct met de behandeling van het bestuursvoorstel tot royement van Lex Hagenaars. Hij zet 4 hoofdpunten uiteen en spreekt gehaast, is schichtig en leest zijn betoog voornamelijk voor.
1. Van Hooff heeft persoonlijk aanvallen moeten incasseren van Neerhoff e.a.
2. De leerstoel Leo Polak (universiteit van Groningen) wordt door Hagenaars door middel van een brief bijna onmogelijk gemaakt, waardoor de reputatie van Van Hooff ernstig is geschaad.
3. De Anton Constandse lezing is geboycot door o.a Hagenaars. Hagenaars reageert hier onmiddellijk door hardop te zeggen ‘je liegt Anton’. Van Hooff gaat verder en is van mening dat de vereniging schade is toegebracht.
4. Van Hooff wordt beschuldigd dat hij disfunctioneert als voorzitter. Hagenaars is 2 dagen voor de algemene jaarvergadering van vorig jaar een rechtszaak begonnen. Hiermee minacht Hagenaars volgens Van Hooff de vereniging.

Van Hooff toont een ordner die dient als bewijs dat hem schade is aangericht met € 5000 als kosten voor rechtshulp ed. Van Hooff heeft zelfs nog een schikkingsvoorstel gedaan, maar de reactie van Hagenaars was ‘NEE’.
Vervolgens gaat Van Hooff verder door de aanwezigen er nog eens aan te herinneren dat Hagenaars hem zelf heeft gevraagd om voorzitter te worden. Van Hooff vraagt zich intussen zelf af ‘waar doe ik dit voor?’ Alleen maar ellende volgens zijn vrouw.

Er is wat geruzie in de zaal wie er het woord krijgt c.q. neemt. Uiteindelijk neemt Hagenaars het woord en loopt naar voren. Hij leest een toespraak voor die inmiddels op het Forum staat. Gedurende deze toespraak heerst er een vijandige sfeer en Van Hooff zwaait een paar keer met de brief van Sophie in ’t Veld.

Ongeveer 10 leden vragen het woord en praten door elkaar heen. Vraag van Brouwer: wat eisen de 3 leden? Er is schade aangebracht aan de vereniging. Antwoord Van Hooff: bestuur in diskrediet brengen. De mail van Neerhoff is publiekelijk gemaakt door Engelsman. 2 Jaar gelden hebben de 3 wel het woord gekregen tijdens de jaarvergadering.

Vragen van Els: waarom zijn er zinnen verdwenen van de verenigingswebsite en waarom worden de mails die relevant zijn met betrekking tot het onderhavige conflict niet gepubliceerd, zodat iedereen deze kan lezen? De ledenvergadering royeert en niet het bestuur. Ook een artikel van Els werd zonder nadere uitleg niet gepubliceerd.

De heer Rob Polak krijgt het woord en leest een notitie voor. Hij stelt dat er eenzijdige aantijgingen zijn om Hagenaars te royeren. Bij democratisch denken hoort hoor en wederhoor en het bestuur schendt dit. Het bestuur heeft een publicatieverbod opgelegd en dit heet democratisch centralisme. Hierna volgt een ware opstand, stoelen worden omver gegooid en Floris van den Berg en Victor Onrust lopen met nog 4 leden boos en met kabaal de zaal uit. Polak roept de leden nogmaals op om de naam van de vereniging niet te bezoedelen met een royement van Hagenaar.

Na veel door elkaar gepraat komen Van den Berg en Onrust weer terug en gaan zitten. Mokkend en wel.

Paul Hopster maakt een opmerking dat de vrije meningsuiting verkeerd wordt opgevat en wil terug naar het conflict. Hij heeft geprobeerd om met elkaar in gesprek te blijven, maar dit is hem niet gelukt. Hagenaars heeft Van Hooff diverse keren ‘malle Anton’ genoemd en dat is op een gegeven moment niet leuk meer. En Neerhoff heeft zich onlangs in Amsterdam uitermate misdragen. Een oplossing is dus niet gelukt. Wel constateert hij dat Hagenaars de zaken verdraait. Vervolgens leest Hopster een tekst voor die hij bij het afscheid van Hagenaars heeft uitgesproken. Na zijn afscheid als voorzitter is volgens hem Hagenaars veranderd als een blad aan de boom.
Frans van Dongen stelt voor een commissie van goede diensten in te stellen. Er moet volgens hem voorzichtig(er) met mensen worden omgegaan.
De Ruiter: is positief als er een commissie van goede diensten wordt ingesteld.

Ursula: leest voor uit een brief die naar Van Hooff is gegaan. Zij stelt dat Hagenaars monddood is gemaakt. De tactiek van Van Hooff vindt zij dubieus. Als er niet normaal vergaderd kan worden zal zij opstappen.
Hagenaars reageert naar Van Hooff en legt hem de kern van mediation uit.

Peter Valencia leest vervolgens een brief voor en vindt dat het bestuur moet opstappen. Hagenaars mag na 40 jaar lidmaatschap niet geroyeerd worden.

Victor Onrust stelt dat het royement ingetrokken kan worden als Hagenaars een verzoenend gebaar maakt. Hagenaars neemt het woord en gaat een dialoog met Onrust aan. Hagenaars stelt dat hij lid wil blijven van DVG en dat hij niet verantwoordelijk is voor de tekst van Bakker en Neerhoff. Hagenaars neemt de woorden van Onrust serieus. Onrust betrekt het bestuur erbij. Vervolgens wordt er terug gekomen op de discussie over de leerstoel van Leo Polak. Hagenaars heeft een brief geschreven aan Leo Samama (voorzitter is van de Leo Polak stichting) en staat nog steeds achter de inhoud van deze brief. Hagenaars wil in beraad nemen om de brief eventueel in te trekken. Hij spreekt luidt en duidelijk uit dat het reilen en zeilen rondom deze leerstoel hem spijt.

Piet van Dijk vraagt of iemand na een royement opnieuw lid kan worden en dit wordt door het bestuur met ja beantwoord.

Van Hooff komt wederom terug op de AC lezing en dat hij het drietal 48 uur heeft gegeven om te reageren. Zij zijn daar indertijd niet op ingegaan.
Vervolgens lopen diverse discussies door elkaar en is er van een geordende vergadering geen sprake meer.
Wim van Aalten stelt dat dit een vervelende kwestie is en schadelijk voor de vereniging. Het leek eerst op een Muppetshow, maar nu vallen er slachtoffers. Hij leest vervolgens een stuk tekst voor uit het forum voor vrijdenkers, citeert Neerhoff en zegt dat hij de forum discussies verafschuwt.

René Wolf stelt voor om te gaan stemmen.

Vervolgens is er veel geharrewar waarover gestemd moet worden. Voor een verzoeningscommissie of voor het royement van Hagenaars. Besloten wordt eerst over het royement te stemmen.
Uiteindelijk zijn er 70 stemmen voor het royement van Hagenaars uitgebracht (waaronder 39 machtigingen), 16 stemmen tegen en 1 onthouding.
Hagenaars, Polak, Ursula, Els, Olav en Valenca verlaten de vergadering.

Hierna lijkt de rust wedergekeerd en gaat Van Hooff zichtbaar opgelucht verder met de agenda van de jaarvergadering. Ook triomfantelijke gezichten bij Onrust en bij v.d. Berg. Van Hooff merkt op dat over 2 jaar niemand meer iets van deze kwestie afweet. Als laatste mompelt Van Hooff dat hij werkelijk niet begrijpt wat Hagenaars bewogen heeft om te reageren zoals hij heeft gedaan.

Lidy Zaat
David Bakker
Beheerder
Berichten: 1337
Lid geworden op: ma 28 nov 2011, 00:35

Re: Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door David Bakker »

Secretaris-generaal Van Hooff wees mij op een belangrijk hiaat in bovenstaand verslag. Er zou volgens hem sprake zijn van verdoezeling van feiten. Maar we zijn hier geen Humanistisch Historisch Centrum, dus openheid voor alles. Het gaat om het volgende. Rob Polak nam de term stalinisme - daarmee doelend op het bestuursbeleid - in de mond. Ik ken verschillende getuigen die dit kunnen bevestigen. Dit veroorzaakte consternatie met name bij Floris van den Berg, die reageerde als door een adder gebeten. Blijkbaar was de opmerking van Rob een schot in de roos.

Tevreden zo, kameraad Anton?
GodenVrijDenker
Berichten: 23
Lid geworden op: do 09 feb 2012, 19:56

Re: Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door GodenVrijDenker »

Peter Valencia leest vervolgens een brief voor en vindt dat het bestuur moet opstappen. Hagenaars mag na 40 jaar lidmaatschap niet geroyeerd worden.
Dat het zo wordt samengevat betekent dat er toch iets verkeerd overgekomen is. De kern van dat verhaal was dat men moest gaan kiezen voor een onderzoekscommissie. Dat het bestuur beter kan opstappen was een privémening, een stukje bij de inleiding en werd afgesloten met de opmerking dat dit nu echter niet aan de orde was. Waarna er dus werd gepleit voor een commissie. Waarvan akte.
GodenVrijDenker
Berichten: 23
Lid geworden op: do 09 feb 2012, 19:56

Re: Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door GodenVrijDenker »

Vervolgens is er veel geharrewar waarover gestemd moet worden. Voor een verzoeningscommissie of voor het royement van Hagenaars. Besloten wordt eerst over het royement te stemmen.
Er werd niet besloten, althans niet door de aanwezigen. Er werd simpelweg door het bestuur, c.q. de voorzitter, tegen elk voorstel NEE gezegd.

Hier zit 'm een groot probleem. Alle voorstellen om eerst, of in elk geval ook, te stemmen over zo'n commissie werden (net als alle andere voorstellen) met ferme taal verworpen. Dat had een uiterst merkwaardige situatie tot gevolg. Immers, als er een meerderheid tegen royement had gestemd, dan was er ook geen commissie nodig geweest en als er een meerderheid vòòr royement zou stemmen, dan was er ook geen grond voor een commissie meer, zo oordeelde men. En zo geschiedde dat er, precies als het bestuur wenste (want die wisten van de machtigingen), toch vooral éérst over het royement werd gestemd.

Het had natuurlijk alsvolgt moeten gaan: De aanwezigen hadden tegelijkertijd moeten invullen of ze voor of tegen een commissie waren. Er waren dan dus vier opties:

Vòòr royement, vòòr commissie
Vòòr royement, tegen commissie
Tegen royement, vòòr commissie
Tegen royement, tegen commissie

Wellicht zou dan zijn gebleken dat meerdere (aanwezige) leden vòòr royement waren, maar evengoed wel het oordeel van een commissie wilden afwachten.

Een andere conclusie die ik trek is dat machtigingen bij zo'n royement niet horen te worden toegestaan. Immers, dat zijn leden die niet het wederhoor hebben aangehoord en dus zeker uit vooroordeel hebben gestemd. Niet voor niets is zo'n machtiging ook niet mogelijk bij stemmen in de Tweede Kamer.
Victor Onrust
Berichten: 98
Lid geworden op: ma 20 feb 2012, 14:01

Re: Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door Victor Onrust »

@GVD
(1) Het is standaard dat het meest vergaande voorstel eerst in stemming wordt gebracht. Daarna de minder vergaande varianten. Het is dus zeer logisch en conform dat als men voor royement stemt er geen stemming over een cie meer nodig is.
(2) Tegen een persoonlijke machtigingen is geen bezwaar. Men kan er van uitgaan dat de gemachtigde "in de geest" handelt van degene die hem gemachtigd heeft. Meestal is het aantal van dit soort machtigingen gelimiteerd tot twee. Ik dacht niet dat er ter vergadering met meer waren. Met een ongelimiteerd aantal machtigingen aan het bestuur heb ik meer moeite. Ik heb niet nagekeken of dit onstaturair is. Alleen als dit om zakelijke punten gaat zou dat kunnen en dan nog met een specifieke instructie, bijvoorbeeld voor het dechargeren van het bestuur voor de jaarrekening. Dat is vrij gebruikelijk. Verder kan men soms schriftelijk vooraf zijn stem uitbrengen bij bijvoorbeeld de verkiezing van een bestuurder. Zoals door mij gesteld zou ik, indien er geen meerderheid ter vergadering (incl persoonlijke machtigingen) was geweest bezwaar gemaakt hebben tegen de uitslag.
(3) Als je het woord voert op een vergadering over een zaak is er niet zoiets als een "privémening" d.w.z. alles wat je daar zegt is jouw mening die je uitspreekt omdat het relevant is voor de zaak in kwestie.
hagenaars

Re: Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door hagenaars »

Ik houd niet van nakaarten. Het voorstel tot instellen van een commissie was, zoals bijna iedereen begrijpt het meest verregaand voorstel. Ja, hoor ´handelen in de geest`. Ben je katholiek of zo?
Victor Onrust
Berichten: 98
Lid geworden op: ma 20 feb 2012, 14:01

Re: Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door Victor Onrust »

@Lex Je hebt weer een geheel eigen opvatting over "meest vergaand". Als "geen royement" de huidige status is dan is "royement" de toestand die daar het meest van afwijkt en dus het meest vergaand. De maatstaf is dus niet de mate van afwijking van het bestuursvoorstel zoals jij suggereert. Maar vraag het eens na bij Verbeet of een andere professionele voorzitter.
GodenVrijDenker
Berichten: 23
Lid geworden op: do 09 feb 2012, 19:56

Re: Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door GodenVrijDenker »

hagenaars schreef:Ik houd niet van nakaarten.
Da's eigenlijk wel jammer. Een mens kan er veel van leren, hoewel dat niet lijkt te gelden voor Victor.

@Victor
Als Peter Valencia stelt dat iets een privemening is, dan is dat iets een privemening, punt. Of het verstandig is het erin te verwerken is een ander verhaal.

Je lijkt machtigingen te legitimeren door te veronderstellen dat de gemachtigde het recht is gegund om na aanhoren van het verweer de meerdere stemmen andersom in te zetten. Ergo, als iemand door drie anderen is gemachtigd om voor royeren te stemmen, dan zouden dat na het verweer ook zomaar drie stemmen extra tegen royeren kunnen zijn. Ik denk dat je dan echt zat te dagdromen. Zo gaat het in de praktijk natuurlijk nooit. Ik verwerp dat argument daarom met kracht en vraag je met een ander argument te komen of om beter uit te leggen wat je dan wel bedoelt. Je mag het natuurlijk ook weleens (weer) met me eens zijn.

Uit je reaktie dat het meest vergaande als eerste in stemming wordt gebracht blijkt me dat je mijn kritiek op de stemming niet wilt begrijpen.
Victor Onrust
Berichten: 98
Lid geworden op: ma 20 feb 2012, 14:01

Re: Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door Victor Onrust »

GodenVrijDenker schreef: Ergo, als iemand door drie anderen is gemachtigd om voor royeren te stemmen, dan zouden dat na het verweer ook zomaar drie stemmen extra tegen royeren kunnen zijn. Ik denk dat je dan echt zat te dagdromen. Zo gaat het in de praktijk natuurlijk nooit. Ik verwerp dat argument daarom met kracht en vraag je met een ander argument te komen of om beter uit te leggen wat je dan wel bedoelt. Je mag het natuurlijk ook weleens (weer) met me eens zijn.
Persoonlijke machtigingen zijn meestal zonder opdracht om specifiek voor of tegen iets te stemmen maar algemeen om over alle zaken tijdens een vergadering naar eigen bevinding te stemmen. Ik kan mij niet herinneren dat er andere tussen zaten. Meestal vertrouwt degene die de machtiging geeft het oordeelsvermogen van degene die hij machtigt. Inderdaad zou je dan als je de machtiging-houder weet te overtuigen dat ook de stemmen van de gemachtigden op moeten leveren en volgens mij is dat ook zo. Ik denk niet dat ik zit te dagdromen maar dat je vermoedelijk weinig mensen hebt kunnen overtuigen anders te stemmen. Het is echter niet te controleren aangezien de stemming geheim was en dus niet te controleren is of de twee of drie briefjes die iemand inlevert verschillend stemmen. Een opdracht tot een bepaalde stem zou met het briefje erbij moeten worden aangeleverd. Als het anders is, d.w.z. er een specifieke opdracht is om een bepaalde stem uit te brengen moet dat bij de controle van de machtigingen blijken. Overigens waren ook bijna alle bestuursmachtigingen algemeen.

Ik weet niet of je vindt dat ik het met je eens ben. Ik denk van wel maar daar zal ik me wel in vergissen.
Als Peter Valencia(?) stelt dat iets een privemening is, dan is dat iets een privemening, punt. Of het verstandig is het erin te verwerken is een ander verhaal.


Alles wat je op zo'n moment zegt wordt gezien als je (privé)mening. Terecht lijkt me. Er is even geen mogelijkheid om iets daarvan af te zonderen. Daar moet je je van te voren rekenschap van geven. ("Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden")
hagenaars

Re: Verslag ALV De Vrije Gedachte d.d. 21 april 2012

Bericht door hagenaars »

Beste Victor,
Er ligt een voorstel van het bestuur, het voorstel uit de zaal ging veel verder, het stelde in reactie op het bestuursvoorstel voor een commissie in te stellen, iets wat het bestuur bij monde van de voorzitter zou hebben doen besluiten af te treden. Zij maakten hun voorbestaan aan het begin van de behandeling al afhankelijk van de aanname van hun voorstel.
Ik hoef Gertie niet te raadplegen om jou te doen inzien dat het voorstel uit de zaal het meest vergaande was, hoop ik?
Plaats reactie