Mijn toespraak tijdens de Algeme Ledenvergadering.

Mijn toespraak tijdens de Algeme Ledenvergadering.

Berichtdoor hagenaars » zo 22 apr 2012, 12:30

Vrijdenkers,

Ik heb voor deze gedenkwaardige en ook wel een beetje typische middag een korte toespraakje voorbereid. Ik zeg kort, ik hoop dat jullie wel een paar minuten naar mij willen luisteren. Ik wil twee doelen bereiken met deze toespraak, namelijk waarschuwen voor een riskante tendens die in de vereniging dreigt binnen te sluipen. Ik bedoel een zekere stelligheid, autoritair gezag. Ik noem het ook wel democratisch centralisme. Dat hoort naar mijn mening niet bij onze vereniging, die immers JUIST twijfel over standpunten en blijdschap over kritiek hoort uit te stralen.

Het tweede doel is een poging mijnerzijds aan te geven dat ik weliswaar op onderdelen kritisch op het bestuur ben, soms zeer kritisch, maar dat ik daarbij altijd een faire en solidaire houding jegens de vereniging als geheel heb aangenomen.

Je kunt in zo´n toespraakje natuurlijk niet te veel op alle in´s en out´s ingaan, dat spreekt. Jullie zouden dan immers wellicht inslapen.
Ik had mijn standpunten dan ook het liefst even vooraf naar jullie toe gestuurd, wat natuurlijk veel beter en zeker zorgvuldiger was geweest, maar het bestuur bleek uitsluitend bereid een door hen gecensureerd berichtje van mijn hand en onder mijn naam in het blad te laten publiceren, ik heb daarvoor natuurlijk bedankt.

Ik houd dus helemaal niet van dit soort democratisch centralisme. Die tijd ligt achter ons, denk ik. Democratisch centralisme, het bestuur heeft altijd het gelijk aan zijn kant.

Ik houd het dus kort, maar uiteraard kunnen jullie vragen aan mij stellen, die ik graag zal proberen te beantwoorden. Want voor mij is Vrijdenken in de eerste plaats de vrijheid gedachten te kunnen uiten, meningsvrijheid. Ook de minder aangename voor deze of gene. Wij vrijdenkers komen immers voort uit de negentiende eeuw, waarin na de Franse revolutie geheel nieuwe verhoudingen tussen mensen ontstonden. Tegen fatsoen, traditie, autoriteit en clerus.Vrijdenken is dus niet, ik bedoel echt nooit, een stemming houden over een opinie. Het vreugdeloze stemmen vergaren, het ronselen van mandaten, zoals de voorzitter doet, is voor mij eigenlijk al ver over de schreef. De vrijdenker wil geen god, maar ook geen heer of meester.

De drastische maatregel van het uit de vereniging zetten van dissidenten en een algemeen publicatieverbod (zeer in strijd met de openheid van een vrijdenkers vereniging) heeft André, David, Fred en mijzelf ertoe gebracht op een zeker moment zelfs de hulp van een advocaat in te roepen. Dat dit de vereniging zou dwingen eveneens een advocaat te raadplegen, is natuurlijk niet juist, niet de bedoeling en zeker niet mijn verantwoordelijkheid. De kosten hiervan zijn dan ook, dat spreekt, zonde van het geld, Jammer dan.
Het verwijt van een hetze door mij tegen Van Hooff is onjuist, ik durf het zelfs onzin te noemen. Ik zal dat straks ook aantonen. Ik, Lex Hagenaars (en mijn kompanen, waarmee ik overigens vaak en graag als vrijdenkers van mening verschil!) willen niets anders dan bijdragen aan het maandblad en de site. Dat is ook een legitieme wens van ieder lid, en zeker van een oud-voorzitter. Een algemeen publicatieverbod, zoals mij is opgelegd, is onzinnig, Wat betreft de Anton Constandse lezing vorig jaar verklaar ik hierbij plechtig dat ik Sophie in het Veld niet benaderd heb om hiervan af te zien. Dat zij en anderen door het rumoer zouden zijn afgeschrikt, lijkt mij niet juist gezien. Zou een Europees parlementariër zich door een ruzietje in Utrecht laten afschrikken?, als dat zo is, dan wordt het nooit wat met Europa...

Ik kan de verwijten van van Hooff in nota bene twee bijlagen bij het maandblad dan ook niet serieus nemen (van onnodige kosten gesproken!).
Maar eerst een citaat. (Uit een brief van Peter Valenca, namens een aantal leden.)
Ik citeer:

"Ik hoop dat jullie beseffen dat de nu komende crisis een stuk ernstiger zal gaan worden dan wat de Vrije Gedachte tot nu toe meemaakte? Het bestuur heeft een aantal niet ter discussie staande leden geschoffeerd door een keurig, doch dringend, verzoek op badinerende wijze af te wimpelen. De onprofessionele manier waarop de voorzitter ons heeft geantwoord kan op geen andere manier worden geïnterpreteerd door ons. Het kan niet worden verwacht dat wij vervolgens het hoofd in de schoot leggen, de wonden likken en jullie niet langer erop aanspreken. Wij menen lid te zijn van een democratische vereniging, een vereniging van vrijdenkers nog wel, en zijn haast van nature bereid om voor deze principes op te komen." Einde citaat .


En dan het antwoord van Gerhard Elfrink, ook weer geheel in democratisch centralistische stijl. :

" De wandaden die Lex samen met zijn kompanen heeft uitgehaald zijn feiten. Daarover is geen twijfel mogelijk. Daarover hoeft niet gediscussieerd te worden.
Op de komende jaarvergadering krijgt Lex de kans zijn spijt te betuigen en zich van zijn kompanen te distantiëren en met een voorstel te komen hoe hij de gevolgen van zijn wandaden voor de vereniging denkt goed te maken. Ik persoonlijk denk daarbij ook aan een financiële schadeloosstelling van de vereniging.
In alle andere gevallen lijkt mij een royement onontkoombaar. En terecht!
Naar jou toe is in deze zaak daarmee de discussie gesloten."

Einde citaat; ik zei het al hiervoor, ik houd niet zo van dit soort democratisch centralisme en dan doet de voorzitter er nog even een schepje bovenop in zijn mail.

Ik citeer.


Het lijkt erop dat Hagenaars zich niet bewust is van zijn verminderde rechten als geschorst lid. Volgens de verenigingsstatuten heeft hij alleen nog het recht in de algemene ledenvergadering persoonlijk het woord te voeren bij het agendapunt van zijn royement. Einde citaat.

Maar er was ook nog een post scriptum. En daar wil ik, nu ik toch een paar minuten het woord heb, nog iets over kwijt. Het gaat overigens om een goed bezochte vrijdenkerslezing in een volle Simon Carmiggeltzaal in Amsterdam.

Ik citeer.Jullie besluit om de geschorste Lex de lezing van Jo Nabuurs in de OBA te laten leiden was legitiem aangezien de DVG-groep Amsterdam/Haarlem geen officieel verenigingsorgaan is. Jullie mogen uitnodigen wie jullie willen. Maar of het verstandig was?
Einde citaat.

Wij, vrijdenkers in Amsterdam en Haarlem zijn sterk gekant tegen dergelijk democratisch centralisme en hebben dit als een arrogante bestuurlijke inmenging in onze zaken ervaren. Wij houden namelijk in het geheel niet van democratisch centralisme.


Terzijde. Die lezing met discussie in de Amsterdamse OBA was geanimeerd en goed bezocht, er viel geen onvertogen woord, al moest ik helaas Henk Engelsman na een vraag van een van de aanwezigen, even kort tot de orde roepen toen hij dreigde op te staan. Gelukkig deed hij dat ook..., ik bedoel hij ging weer zitten.

En dan kom ik op de Leo Polakleerstoel. Mij wordt verweten dat ik die zou willen verhinderen. Hoe bedenk je zo iets? Zal ik die leerstoel, waartoe ik nota bene zelf nog het initiatief nam, en jarenlang achterheen heb gezeten, willen verhinderen?

De mensen die mij kennen weten natuurlijk wel beter.

Ik kom tot een afronding en lees jullie mijn brief van 16 maart 2011 voor, dat is dus nu meer dan een jaar geleden! Ik heb nooit een antwoord gezien. :

Beste Anton,

Onlangs was ik met een aantal leden van onze vereniging in gesprek over het conflict dat nu ongeveer ruim een jaar voortduurt. De daar aanwezigen spraken als hun hoop uit dat er op korte termijn een uitspraak komt die recht doet aan de standpunten van de partijen, maar dat vooral de vereniging weer tot normaal en open functioneren kan brengen.
De aanwezigen drukten grote bezorgdheid uit over de wijze waarop het conflict escaleert. Partijen graven zich steeds dieper in en de verhoudingen worden er bepaald niet beter op. Intussen is het ideologisch conflict niet of nauwelijks bespreekbaar. Sterker nog, we spreken elkaar niet of nauwelijks meer over conflicterende opvattingen. Dat is jammer, want in een vereniging als de onze is dat nu juist wel waar het over zou moeten gaan. Dus niet over personen en hun luimen maar over onderwerpen en de argumenten.
Jouw voorstel om tot een vertrouwensvotum te komen op de komende ledenvergadering werd niet gezien als erg productief voor het bereiken van een oplossing. Het is te begrijpen, zeker, maar het lost geen tegenstellingen op. Ook na het vertrouwensvotum blijven de partijen, schat ik in, lijnrecht tegenover elkaar staan. De vereniging zal er weinig of niets mee opschieten. Daar komt nog bij dat behalve een enkele schermutseling en wat losse artikelen in de Vrijdenker eigenlijk niemand goed op de hoogte is gesteld van de aard van onze tegenstellingen. Een hoogst ongewenste situatie.
Ik doe daarom op persoonlijke titel maar namens velen een dringend beroep op jou en jouw bestuur om in te stemmen met een commissie van goede diensten, zoals door Henk Engelsman voorgesteld is.
Henk heeft daarbij met velen gesproken en het voorstel goed overdacht, het zou mits goed aangepakt zeker tot verbetering van de onderlinge contacten kunnen leiden.
Spring over je schaduw heen en stem in met een commissie die mogelijk de bestaande tegenstelling en de uitsluiting van ons drieën kan opheffen. Het bestuur kan niet beter doen dan op korte termijn tot zo´n commissie komen en zo de bestaande tegenstellingen beëindigen.
De Vrije Gedachte is het echt waard om weer normaal te gaan functioneren, het is van uit die verantwoordelijkheid dat ik deze oproep aan jou en jouw bestuur doe!
Hoogachtend,

Lex Hagenaars, oud voorzitter. Einde citaat. Niet een brief van iemand die een hetze voert, zou ik zeggen, maar ik kan mij vergissen!

Laat ik met een persoonlijk feit afsluiten. Meestal wordt zo´n conflict er niet erg veel duidelijker op. Waar gaat dit in godsnaam over, is dan de voor de handliggende vraag. Dat is inderdaad wel de vraag. Ik ben straks bijna vijftig jaar bij onze beweging betrokken, in allerlei rollen en eigenlijk al veel langer omdat mijn lieve grootvader voor de oorlog, dus vanaf de jaren dertig bij de Dageraad was, en een enthousiast Anton Constandse aanhanger. Hij heeft mij altijd bijgepraat, zoals dat heet. Maar ik heb persoonlijk in al die vijftig jaar nog nooit een royement meegemaakt. Een vrijdenkersvereniging die leden de mond snoert? Dat is dus de vraag. Ik wens jullie veel wijsheid in het belang van onze mooie vereniging. Ik heb gezegd!!

Lex Hagenaars, 21 april te Haarlem. (In Haarlem werd in 1887 de eerste plaatselijke afdeling van de Dageraad gesticht.)

Kijk ook op <www.vrijdenkersforum.nl> , daarop zal ik de tekst plaatsen, morgen.
hagenaars
 

Keer terug naar Vrijdenkerij

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten

cron